Κέντρο Κοινότητας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μία ψυχολόγο και καλύπτει τρείς βασικούς άξονες: 

  • Υποδοχή-Ενημέρωση- Υποστήριξη των πολιτών.
  • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δομές.
  • Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη του ωφελούμενου. 

Επιπλέον:

  • Λειτουργία Κινητής Μονάδας για την εξυπηρέτηση των νησιών: Ανάφης, Ίου, Σίκινου & Φολεγάνδρου.
  • Διοργάνωση ή/και πραγματοποίηση δράσεων και ομιλιών.
  • Διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
  • Συνεργασία με άλλες δομές Κοινωνικής Στήριξης.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας είναι μια νεοσύστατη δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368/16 ( ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του.

Ο Δήμος Θήρας κατέστη δικαιούχος της πράξης με τον τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας» και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001760,στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .  

Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Προωθείται η διασύνδεση των πολιτών με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι όσοι κατοικούν ή διαβιούν στο Δήμο Θήρας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “OneStopShοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Ο.Τ.Α., αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τη Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης κ.α. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος δεικτών.

Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού.

Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό:

https://www.youtube.com/watch?v=8uDsbTJt_cw

Δύο αφίσες (Συνημμένες).

Φυλλάδιο Κέντρων Κοινότητας (Συνημμένο).

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00- 15:30 .     

Διεύθυνση: Μεσαριά Θήρας (πλησίον Κωτσόβολου), ΤΚ 84700, ΘΗΡΑ

Επικοινωνία: Τηλ. 2286037036, 2286033023, email: kkthiras@thira.gov.gr